PC-9821 Ra266/W30R用

CONFIG.SYS


AUTOEXEC.BATPC-9821 Xv13/W16用

CONFIG.SYS

REM ===========================================================
REM PC-9821 Xv13/W16用 CONFIG.SYS
REM                          By Hanzou
REM                 http://www.hanzou.jp/tech/
REM
REM *** 履歴 *****
REM 20xx/xx/xx オリジナルコード
REM 2016/01/13 フォーマット変更
REM ===========================================================

REM -------------------------------------------------
REM 環境設定
REM -------------------------------------------------
BUFFERS = 20,0
FILES = 30
FCBS = 1,0
LASTDRIVE = Z

REM -------------------------------------------------
REM HSB設定(環境書き込み時のみ使用)
REM -------------------------------------------------
REM DEVICE = a:\HSB\HSB.EXE VC Y-REM -------------------------------------------------
REM HSB設定(通常時に使用)
REM -------------------------------------------------
DEVICE = a:\HSB\HSB.EXE VU2 T2 X-

REM -------------------------------------------------
REM メモリ設定(通常時)
REM -------------------------------------------------
DEVICE = A:\SYSTEM\VEM486.EXE /U /XU
REM /TRAPFM
DEVICE = A:\SYSTEM\VEMHSB.COM

REM -------------------------------------------------
REM メモリ設定(DOS純正を使用したい場合のみ)
REM -------------------------------------------------
REM DEVICE=A:\SYSTEM\HIMEM.SYS
REM DEVICE=A:\SYSTEM\EMM386.EXE /UMB

REM -------------------------------------------------
REM DOS設定
REM -------------------------------------------------
DOS = HIGH,UMB
SHELL = A:\COMMAND.COM /P

REM -------------------------------------------------
REM MOドライバー
REM -------------------------------------------------
DEVICEHIGH=A:\SYSTEM\MODISK.SYS /ASPI /WCACHE

REM -------------------------------------------------
REM RAM DISK
REM -------------------------------------------------
rem DEVICEHIGH=a:\SYSTEM\RZ.EXE /E=2200 /L=128 /C

AUTOEXEC.BAT

@ECHO OFF

REM ===========================================================
REM PC-9821 Xv13/W16用 AUTOEXEC.BAT
REM                          By Hanzou
REM                 http://www.hanzou.jp/tech/
REM
REM *** 履歴 *****
REM 20xx/xx/xx オリジナルコード
REM 2016/01/13 フォーマット変更
REM 2016/01/13 86音源、WSS音源の衝突回避用にSIC.EXE行を追加
REM ===========================================================

REM -------------------------------------------------
REM PATH設定
REM -------------------------------------------------
PATH=A:\HF;A:\HSB;A:\DOS;A:\;A:\SYSTEM;A:\LHA;A:\TOOL\MEM;B:\FPD;A:\MAKE\TC\BIN

REM -------------------------------------------------
REM -------------------------------------------------
BEX MAX

REM -------------------------------------------------
REM 環境設定
REM -------------------------------------------------
PROMPT $P$G
SET DOSDIR=A:\DOS\
SET COMSPEC=A:\COMMAND.COM
SET TMP=A:\
SET TEMP=A:\
SET WORK=A:\

SET LHX=A:\LHA
SET PKTMP=A:\

SET HSBEXT=AHO
SET HSBDIR=A:\HSB\

SET FPD=B:\FPD

REM -------------------------------------------------
REM SIC(Sound & ID Controler)
REM WSSが86音源に衝突しないようにWSS側を変更する
REM  /INT41  INTを41に変更
REM  /DMA1   DMAを#1に変更
REM  /86VM   86音源の音量設定値をSIC /Iで表示できるようにする
REM       (VEM486.EXE使用時に使用可能)
REM -------------------------------------------------
A:\TOOL\SIC203\SIC.EXE /WSSX /INT41 /DMA1 /86B /INT5
rem A:\TOOL\SIC203\SIC.EXE /WSSX /INT41 /DMA1
rem /86VM

REM -------------------------------------------------
REM メモリダンプ
REM -------------------------------------------------
VMAP >VMAP.DAT

REM -------------------------------------------------
REM ファイラーHF起動
REM -------------------------------------------------
A:\HF\HF.COMPC-9821 Na13/C10用

CONFIG.SYS


AUTOEXEC.BATPC-9821 Nr166/X30N用

CONFIG.SYS


AUTOEXEC.BAT
トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2016-07-05 (火) 11:46:08 (2846d)